10-01-12 RCHS Varsity BBB vs West Campus - ebharding