10-02-05 RCHS Varsity GBB vs West Campus - ebharding